На «Еко Форумі – 2020» Запорізький національний університет представив власні розробки у сфері екології

На «Еко Форумі – 2020» Запорізький національний університет представив власні розробки у сфері екології

На біологічному факультеті Запорізького національного університету функціонує регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія», якийбуло створено з 01.03.2007 наказом ректора ЗНУ №69 від 16.02.2007. Основним науковим напрямком роботи Центру є дослідження стану природного середовища м. Запоріжжя та Запорізької області. Найбільша увага фахівців центру приділяється дослідженню водних об’єктів міста Запоріжжя та прилеглих територій за фізико-хімічними, гідробіологічними та токсикологічними параметрами.

До складу регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія» входять 2 лабораторії:

1) навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології (зав. доц. Тунік А. Г.),основними напрямами роботи якої є:

– гідробіологічні дослідження стану водойм; 

– токсикологічна оцінка води, водних розчинів тощо;

– моніторингові дослідження стану грунтів;

2) госпрозрахункова науково-дослідна лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища (зав. ст. викл. Вовченко В. Ю.), основними напрямами роботи якої є:

– розробка проєктів організації та розвитку мисливського господарства для користувачів різних форм власності;

– проведення науково-пошукових робіт з оптимізації чисельності об’єктів мисливської фауни;

– проведення аудиторських робіт по визначенню ефективності ведення мисливського господарства та розробка на цій основі оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання мисливської фауни;

– розробка та впровадження технічної документації по створенню вольєрів для утримання маточного поголів’я та розплідників, по відтворенню і збільшенню чисельності об’єктів мисливської фауни;

– апробація та використання засобів знерухомленності об’єктів мисливської фауни;

– проведення господарських експертиз та розробка на цій основі оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання фауністичного та флористичного різноманіття;

– проведення екологічних експертиз на наявність важких металів в фауністичних та флористичних асоціаціях, а також агроценозах, які відносяться до різних форм власності.

Щорічно під керівництвом завідувача кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, проф. Домніча В. І. та зав. лаб., ст. викл. Вовченко В. Ю. навчально-науково-виробничою лабораторією біоресурсів навколишнього природного середовища виконуєтьсягоспдоговірних тем, присвячених  устрою мисливського госмподарства наоснові оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання фауністичного та флористичного різноманіття, на суму близько 100 тис. грн.

Під керівництвом доц. кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Лебедєвої Н.І. виконується науково-дослідна робота «Оцінка стану популяцій тварин в умовах антропогенно-трансоформованих ландшафтів».

Також на біологічному факультеті функціонують окремі 2 навчально-науково-дослідні лабораторії:

 1. біотехнології фізіологічно – активних речовин (зав. проф. Бражко О. А.). Основними напрямками роботи лабораторії є:

Пошук біологічно активних речовин синтетичного та рослинного походження, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності (молекулярний дизайн, синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних азотовмісних гетероциклів та біогенних амінів, карбонових та амінокислот;  фізико-хімічні (ЯМР-, Масс-, УФ-, ІЧ-спектроскопічні, потенціометричні) дослідження взаємодії нових біологічно-активних речовин з металами; фізична хімія харчових речовин);

 • навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної та організменної біотехнології (зав. проф. Фролов О. К.). Основними напрямками роботи лабораторії є:

– фауністичні дослідження динаміки чисельності популяцій медичної п’явки у природних водоймищах;

– біотехнологія перспективних кільчеців (медичної п’явки, червоного каліфорнійського хробака) – продуцентів біологічно активних речовин (БАР);

– вивчення впливу ендогенних БАР медичної п’явки в умовах клінічної гірудотерапії та у експериментах in vitro;

– вивчення впливу БАР медичної п’явки у тваринництві (на малу та велику рогату худобу);

– вивчення впливу екзогенних БАР медичної п’явки на екоценозні організми: сапрофітні та умовно патогенні мікроорганізми, нижчих грибів, найпростіших, нижчих ракоподібних, окремих видів комах.

БІОТЕХНОЛОГІЇ ВОДИ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ. Під керівництвом проф. Рильського О.Ф. виконується науково-дослідна робота:

 1. «Біоіндикація забруднення довкілля ксенобіотиками»;
 2.  «Біологічне очищення стічної та природної води від поверхнево активних речовин ПАР і нафтопродуктів».

На кафедрі загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Запорізького національного університету упродовж 6 років (2014-2019 р.р.) під керівництвом професора Рильського О.Ф. впроваджуються у виробництво сучасні біотехнології біологічного очищення стічних вод за принципом біоконвеєра.

За біоконвеєрною технологією очищували промислові стічні води від нафтопродуктів при виконанні науково-дослідних робіт у межах госпдоговорів: «Біологічна доочистка стічних вод»; «Біологічне очищення промислових стічних вод іммобілізованими мікроорганізмами та гідробіонтами»; «Моніторинг якості доочищених стічних вод іммобілізованими мікро-гідробіоценозами» (замовник – ПАТ «Мотор Січ»); «Дослідження біодеградації нафтопродуктів іммобілізованими на «ВІЯх» бактеріальною біотою та перифітоном» (замовник – ПАТ «Запоріжсталь»).

За результатами проведеної науково-дослідної роботи було доведено ефективність очищення виробничо-зливових стічних вод моторобудівного заводу ПАТ «Мотор Січ» за допомогою волокнистого носія типу «ВІЯ» від нафтопродуків. Ефективність очищення стічних вод від нафтопродуктів була на рівні 80,54−91,65%.

Дана біотехнологія очищення промислових стічних вод була запатентована в Україні, а сам патент на корисну модель (пат. на корисну модель 99685 Україна, МПК (2015.01): C02F 3/00 (2006.01) C02F 3/02 (2006.01) C02F 3/10. Спосіб біологічного очищення зливних стічних вод / Гвоздяк П.І., Домбровський К.О., Рильський О.Ф. та ін.: заявники та патентовласники Гвоздяк П.І., Домбровський К.О., Рильський О.Ф. та ін. – № а201412577; заявл. 24.11.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015 р.) був визнаним кращим винаходом року в 2015 році. Автори патенту отримали диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2015» у номінації «Кращий винахід року у Запорізькій області». Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», 22 квітня 2016 року.

Співробітники кафедри загальної та прикладної екології і зоології приймали активну участь разом з провідними фахівцями інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України в біологічному очищенні промислових стічних вод від гексаметилендіаміну за даною біотехнологією. Біологічне очищення було проведено в ставку-накопичувачі ТОВ «МОНОФІЛАМЕНТ» м. Чернігів. У ставку-накопичувачі зберігалось понад 1600 м3 промстоків, що містили гексаметилендіамін у високій концентрації (860 мг/л), ПАР та інші ксенобіотики невизначеної структури, загальне ХСК яких перевищувало 1500 мг О2/л. В результаті біологічного доочищення промислових стічних вод ставка-накопичувача за допомогою перифітонних організмів волокнистого носія та кореневої системи ейхорнії прекрасної впродовж трьох місяців (червень-серпень 2015 р.) концентрація гексаметилендіаміну у ставку-накопичувачі знизилася у понад 8 разів (з 860 мг/л до 100 мг/л), ХСК впало у 7 разів (з 1580 мг О2/л до 215 мг О2/л). За результатами проведеної науково-дослідної роботи було отримано акт впровадження «Про розробку і впровадження біотехнології очищення гексаметилендіамін-вмісних промислових стічних вод у ставку-накопичувачі токсичних відходів».

Запропонована біотехнологія може бути широко застосована для очищення стічних вод не лише від гексаметилендіаміну, але й від будь-яких інших токсичних забруднень.

Під керівництвом проф. Ляха В. О. виконується науково-дослідна робота: «Генетичні та фізіолого-біохімічні основи управління продуктивними процесами сільськогосподарських та декоративних рослин».

ПИЛОК ЯК ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ШВИДКОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ФТОРИДАМИ ТА СВИНЦЕМ

Система біотесту на основі пилку рослин є достатньо простою у використанні та економічно вигідною. Вона дозволяє суттєво скоротити або навіть виключити застосування дорогих і трудомістких фізико-хімічних методів аналізу для виявлення ступеня пошкоджуваності живих організмів фторидами та свинцем. На основі встановленого дослідженнями високого ступеня зв’язку між рівнем стійкості спорофіту та життєздатністю пилку в умовах стресу запропонована тест-система оцінки фізіологічної стійкості рослин до забруднення середовища фторидами та сполуками свинцю. Вона передбачає оцінку міри збереження пилком життєздатності за умов пророщування його на штучному поживному середовищі з 0,01% фториду амонію або нітрату свинцю. Життєздатність пилку за умов пророщування у модульних умовах на рівні 15-45% відносно контролю свідчить про чутливість виду до екологічного тиску, а на рівні 80-100% – про певну екологічну стійкість.

Біотест на основі пилку деревних рослин може бути використаний як для моніторингу рівня стійкості до фторидного або свинцевого забруднення , так і для прогнозування можливого впливу цих сполук на стан рослин.

Викладачі кафедри фізіологі, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини виконують науково-дослідну роботу «Механізми адаптації людини і тварин при фізіологічних та екстремальних впливах».

Крім цього, викладачі біологічного факультету спільно з іншими факультетами ЗНУ виконують держбюджетні теми екологічного спрямування:

1) «Створення, розвиток інфраструктури і технологій управління комунальною власністю України №1/17. Науковий керівник Волков В.П. д-р техн. наук, проф. (виконавці: д.б.н. проф. Домніч В.І., доц., к.б.н., Сарабєєв В.Л., ст. викладач Вовченко В.Ю., провідний фахівець Карташова Я.М., доц. Полякова І.О.);

2) «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку», № 1/19. Науковий керівник Горошкова Л. А. д-р екон. наук, професор (виконавці: д.б.н., проф. Домніч В.І., ст. викладач Вовченко В.Ю., провідний фахівець Карташова Я.М.).

Наукова діяльність кафедри прикладної екології та охорони праці

Інженерного навчально-наукового інституту

Запорізького національного університету

(kaf_peot@ukr.net, (061) 227-12-20 зав. каф. проф. Кожемякін Г. Б.) 

Основні напрямки наукової діяльності

– Екологічна експертиза технічних проектів та оцінка впливу на довкілля об’єктів, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Завідувач кафедри ПЕОП, доц., к.т.н. Кожемякін Г.Б., доц., к.т.н. Бєлоконь К.В.

– Екологічний моніторинг територій і об’єктів промислових регіонів. Завідувач кафедри ПЕОП, доц., к.т.н. Кожемякін Г.Б.

– Розробка технологій очищення газових викидів промислових підприємств. Доцент, к.т.н. Бєлоконь К.В., доц., к.т.н. Манідіна Є.А.

– Розробка заходів раціонального використання водних ресурсів, впровадження сучасних технологій підготовки води для комунального та промислового водоспоживання, а також очищення виробничих і побутових стічних вод. Завідувач кафедри ПЕОП, доц., к.т.н. Кожемякін Г.Б.

– Дослідження процесу каталітичного очищення газів від оксиду вуглецю та вуглеводнів на інтерметалідних каталізаторах. Доцент, к.т.н. Бєлоконь К.В.

– Аналіз екологічної безпеки промислових підприємств та автотранспорту. Доцент, к.т.н. Бєлоконь К.В.

– Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств та автотранспорту. Доцент, к.т.н. Бєлоконь К.В.

– Розробка способів очищення промислових викидів, які містять сульфур (IV) оксид та сірководень. Доцент, к.т.н. Манідіна Є.А.

– Дослідження та аналіз технологічних процесів та обладнання з метою скорочення викидів, скидів, відходів та зменшення навантаження на довкілля. Доцент, к.т.н. Рижков В.Г.

– Дослідження міграції важких металів в водних екосистемах. Доцент, к.біол.н. Троїцька О.О.

– Розробка та впровадження маловідходних та безвідходних технологій та заходів для найбільш повного використання вторинних сировинних ресурсів та відходів виробництва. Доцент, к.т.н. Рижков В.Г.

– Дослідження проблем конверсії вторинної біосировини на кормові та енергетичні цілі. Доцент, к.біол.н. Троїцька О.О.

– Розв’язання проблем рекуперації і конверсії відходів переробної промисловості з метою їх повернення у господарський обіг для повторного використання і зниження негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище. Доцент, к.т.н. Рижков В.Г.

– Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленням в зонах впливу водосховищ. Доцент, к.т.н. Цимбал В.А.

– Розробка заходів з охорони праці та техногенної безпеки на промислових підприємствах в установах та організаціях. Доцент, к.т.н. Рижков В.Г., доцент, к.т.н. Цимбал В.А.

На виставці «Екофорум-2020» були представлені прилади:

Макети оптимального устрою мисливського госмподарства наоснові оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання фауністичного та флористичного різноманіття

Волокнистий носі типу «ВІЯ»

Очищення виробничо-зливових стічних вод за допомогою волокнистого носія типу «ВІЯ» від нафтопродуків. Ефективність очищення стічних вод від нафтопродуктів на рівні 80,54−91,65%. Дана біотехнологія очищення промислових стічних вод запатентована в Україні (пат. на корисну модель 99685 Україна, МПК (2015.01): C02F 3/00 (2006.01) C02F 3/02 (2006.01) C02F 3/10. Спосіб біологічного очищення зливних стічних вод / Гвоздяк П.І., Домбровський К.О., Рильський О.Ф. та ін.: заявники та патентовласники Гвоздяк П.І., Домбровський К.О., Рильський О.Ф. та ін. – № а201412577; заявл. 24.11.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015 р.)

Детектор (газоаналізатор) чадного газу (СО) FLUS CO-910 дозволяє постійно контролювати концентрацію. Контроль особливо важливий в житлових і робочих приміщеннях, котелень, сталеплавильних та інших приміщеннях з використанням топок і процесів згоряння палива. Велика небезпека отруєння чадним газом є у автопарках і гаражах, різних приміщеннях з печами та камінами. Прилад оснащений підсвічуванням дисплея і звуковою сигналізацією при досягненні небезпечних концентрацій. Портативний і простий в роботі.

Вплив різних концентрацій СО на здоров’я людини.

0-1 ppm нормальний рівень

9 ppm максимально допустимий рівень в закритому приміщенні за стандартами ASHRAE 62-1989 для житлових приміщень

25 ppm максимально допустимий рівень при 8 годинній неперервній експозиції за стандартами California OSHA для робочих приміщень

35 ppm максимально допустиме усереднене за 8 годин значення за стандартами US OSHA для робочих приміщень

50 ppm максимальна усереднена концентрація при неперервній експозиції кожні 8 годин за стандартами OSHA

100 ppm концентрація, за якої необхідно вивести всіх працівників з закритого приміщення за стандартами OSHA для гранично допустимих рівнів

200 ppm концентрація, за якої людина може відчувати легкий головний біль, втому, нудоту та запаморочення через 2-3 години

400 ppm відчувається фронтальний головний біль, загроза життю настає через 3 години. Максимально допустима концентрація горючих газів за стандартами US EPA та AGA.

800 ppm запаморочення, нудота, конвульсії, смерть через 2-3 години.

1600 ppm через 20 хвилин відчувається нудота, смерть через 2-3 години.

Особливості моделі:

– Портативний відносно недорогий детектор для контролю концентрації чадного газу

– LCD екран з підсвічуванням

– Надійний і точний електрохімічний датчик концентрації СО (термін експлуатації близько 5 років без втрати точності)

– Звуковий сигнал перевищення гранично допустимого значення концентрації СО

– Ручна настройка порогового значення концентрації СО, за замовчуванням встановлено 25 ppm

– Функція фонового підсвічування для роботи в умовах обмеженого освітлення

– Індикатор низького заряду батареї

– Живлення від стандартної батарейки «крона»

Газоаналізатор формальдегіду портативний Kronos KXL-805 (0-5 ppm / 0/001 ppm)

Портативний газоаналізатор формальдегіду KXL-805 для атмосфери і повітря робочої зони призначається для вимірювань об’ємної частки формальдегіду в повітряних середовищах.

Технічні характеристики:

Діапазон вимірювання: 0-5 ppm

Дискретність: 0.001 ppm

Похибка: 10%

Діапазон вимірювання температури: від -15 до 50 ° C

Дозвіл: 0,1 ° C

Похибка: ± 1.5 ° C

Час прогріву і самоочищення: 10 сек

Робоча температура: від 0 до 50 ° C

Живлення: 3 батарейки типу ААА

Габарити: 120х65х25 мм

Вага: 150 г

Заходи безпеки та нормативні рівні

Немає такого значення концентрації формальдегіду, який можна вважати абсолютно безпечним, в ідеальному варіанті його взагалі не повинно бути в повітрі, яким ми дихаємо. Однак, міжнародні організації з охорони праці, безпеки та гігієни праці, екологічні організації, прийняли чіткі норми концентрації формальдегіду, що відповідають безпечним умовам життєдіяльності і праці людини. На ці норми варто орієнтуватись.  

0,03 ppm– усереднене значення для відкритого простору (вулиці)
0,10 ppm– рекомендоване граничне значення для закритих житлових приміщень,
0,40 ppm– рекомендоване граничне значення для виробничих приміщень
0,50 ppm– рекомендоване граничне значення для робочих місць
0,75 ppm– рекомендований середньозважений в часі (за 8 годин) рівень концентрації (time-weightedaverage)
0,80 ppm– рівень, при якому людина може відчути неприємний запах
2,0 ppm– рекомендоване середнє значення концентрації за короткий проміжок часу (short-termexposurelimit 15 min)

Професійний безконтактний інфрачервоний пірометр Benetech GM1850

Інфрачервоний пірометр GM1850 є одним з найдорожчих, але в той же час функціональних приладів для безконтактного вимірювання температурних показників різних поверхонь в лінійці виробника Benetech. Широкий діапазон вимірюваних температур від -18 до +1850 °C без дотику пристрою до вимірюваної поверхні розширює можливості і область використання пірометра.

Безконтактний вимірювач температур має компактні розміри, зручну ергономічну ручку та виконаний з міцного спеціального пластика, що дозволяє користуватися приладом повсюди.

Перевагами пірометра GM1850 є швидкість і висока точність вимірювання. Прилад відрізняється високою багатофункціональністю, що робить його унікальним і незамінним помічником для інженерного і технологічного персоналу під час виконання профілактичних, ремонтно-відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт.

Пірометр GM1850 інфрачервоної дії використовується в багатьох галузях народного господарства, таких як:

 • промисловість і виробництво – для контролю технології виробничих процесів, профілактики роботи деталей і вузлів, що труться, виконання зварювальних та наплавних робіт;
 • харчова промисловість – забезпечення оптимального температурного режиму для зберігання, транспортування та продажу продуктів харчування, діагностика роботи холодильних установок, пічного обладнання, духових шаф;
 • електро- і теплоенергетика – контроль над функціонуванням електроустановок, трансформаторних підстанцій, ЛЕП, визначення несправностей і замикань в ланцюзі, виявлення витоків теплофікованої води, пошкодження теплоізоляції, визначення коефіцієнта теплових втрат в центральній опалювальній системі;
 • системи кондиціонування та опалення – забезпечення температурного режиму в будинках, виробничих і комерційних приміщення, пошук несправностей в роботі системи опалення/кондиціонування.

Інфрачервоний безконтактний пірометр GM1850 має коефіцієнт взування 80:1, зрозумілий для користувача інтерфейс і ПО для більш детального вивчення і глибокого аналізу вимірювань за допомогою персонального комп’ютера.

Додаткові функції пірометра GM1850:

 1. Можливість ручного регулювання коефіцієнта випромінювання для точного вимірювання поверхонь з різних матеріалів.
 2. Яскравий LCD дисплей обладнаний підсвічуванням, що дає можливість виконувати вимірювання в темний час або на мало освітлених об’єктах.
 3. Лазерний цілевказувач дозволяє проводити вимірювання в малогабаритних і важкодоступних місцях.
 4. Дані останніх результатів вимірювань зберігаються автоматично, їх також можна відтворити на екран в разі потреби.
 5. Функція визначення середніх і max/min температурних показників.
 6. Наявність індикації заряду батареї і автоматичне відключення приладу після завершення вимірювання.
 7. Можливість вимірювання температури в кількох величинах.

Технічні характеристики:

 • Діапазон вимірювання температур: від 200 °C до 1850 °C;
 • Коефіцієнт візування 80:1;
 • Вбудований лазерний цілевказувач;
 • Індикація перевищення вимірюваного діапазону;
 • Можливість зміни коефіцієнта емісії: від 0.1 до 1.00;
 • Функція утримування результатів вимірювання на дисплеї;
 • Функція відображення значень MAX/MIN/AVG (середнє значення) і різниці значень температури поверхні;
 • Підключення до ПК за допомогою інтерфейсу RS232;
 • Довжина хвилі: 900 – 1700 нм;
 • Роздільна здатність: 0.1 °C/°F;
 • Час відгуку: 500 мс;
 • Похибка: 1.5% або 1.5 °C/°F;
 • Живлення: 9 В;
 • Габарити пристрою: 200 x 155×59 мм;
 • Вага пристрою: 312 гр.

Портативний тестер запиленості повітря Walcom HT-9600 застосовується для оцінки якості досліджуваного повітря шляхом визначення відновлювальних мікродисперсних частинок пилу PM2.5 та інгаляційних частинок пилу PM10 в повітрі як у приміщеннях, так і ззовні, а також для вимірювання температури й відносної вологості повітря.

Особливості Walcom HT-9600:

 1. Використання сучасної технології на основі високочутливих лазерних сенсорів.
 2. Висока точність результатів вимірювання.
 3. Портативний розмір, простота у використанні.
 4. Наявність функції автоматичного вимкнення тестеру після 2 хвилин бездіяльності.
 5. Кольорове відображення рівня забрудненості згідно із встановленою діаграмою.
 6. Можливість збереження 2000 записів.
 7. Можливість підключення USB.
 8. Можливість експлуатації приладу тривалістю понад 3 години.

Галузі застосування тестера запиленості повітря:

 • медична галузь;
 • електроніка;
 • виробництво прецизійного обладнання;
 • мікробіологія.
 •  

Технічні характеристики

ПараметрЗначення
Триканальний лічильник частинок пилу0,3/2,5/10,0 мкм
Джерело світланапівпровідникові лазери
Діапазон визначення формальдегіду0-1000 гг/м3
Точність визначення формальдегіду±12 % (або ±12 мкг/м3)
Діапазон визначення температуривід 0 до 50 °С (від 32 до 122 °F)
Точність визначення температури±0,5 °С
Діапазон визначення відносної вологостівід 0 до 100 % RH
Точність визначення відносної вологості±3% RH
ДисплейРідкокристалічний 320×240 2.8 дюйма
Ефективність підрахунку100±10 % @0,5 мкм
Час збору зразків50 секунд
Частота відбору зразківвід 1 до 99 / безперервно
Рівні сигналізації– від 1 до 100000 (стандарт FED209E); – від 2 до 9 (стандарт ISO14464-1)
Зберігання даних2000 значень
ІнтерфейсUSB
Умови експлуатаціїтемпература: від -10 до 50 °С вологість: від 10 до 90 % RH
Умови зберіганнятемпература: від -20 до 60 °С вологість: менше 90 % RH

Діаграми рівня забруднення

Колір рівня забрудненняКлас якості повітряДобова середнє значення стандартної величини PM 2.5
 зеленийвідмінновід 0 до 35
жовтий добревід 35 до 75
оранжевий незначне забрудненнявід 75 до 115
фіолетовий  помірне забрудненнявід 115 до 150
коричневий тяжке забрудненнявід 150 до 250
червоний тяжке забрудненняпонад 250

Комплектація тестера запиленості повітря Walcom HT-9600:

 • тестер;
 • блок живлення;
 • металевий бокс;
 • інструкція користувача.

Зручний термоанемометр testo 405 з телескопічним зондом одночасно вимірює швидкість, об’ємну витрату і температуру повітря.

Конструктивно термоанемометр testo 405 представляє собою дисплей на поворотному шарнірі з підключеним зондом. Зонд має довжину 150 мм в складеному і 300 мм в розкладеному робочому стані.

Завдяки такій конструкції цей компактний термоанемометр, який ви можете купити в нашому магазині, можна застосовувати для вимірювання швидкості на повітроводах діаметром до 60 см.

В комплект поставки термоанемометрів входять зажим для кріплення приладу на кишені або ремені та гумовий фіксатор для установки в повітропровід.

В якості датчику швидкості в термоанемометрі testo 405 застосовується високоточний сенсор зі струною, що обігрівається. Цей сенсор настільки чутливий (похибка 0,1 м/с), що на його показання може впливати навіть рух повітря від людини, яка пройшла поруч. Вимірювання об’ємної витрати на дифузорах і вентиляційних решітках здійснюється термоанемометром testo 405 в комплекті з каліброваною воронкою для об’ємної витрати виробництва testo.

Широке розповсюдження термоанемометр отримав завдяки вдалому співвідношенню ціни і високої точності вимірювань.

testo 405 застосовують для вимірювання швидкості повітря та об’ємної витрати у вентиляційних каналах, для розрахунку продуктивності систем вентиляції і вимірювання кратності повітрообміну в приміщенні та ін.

Метеостанція YUG

ТипМетеостанція
Тип механізмуЕлектронний
Спосіб установкиНастільний
ФункціїБарометр, Будильник, Вологість зовнішня, Вологість внутрішня, Зовнішній датчик, Тиск, Підсвічування, Прогноз погоди, Температура зовнішня, Температура внутрішня, Годинники
ПоказанняГістограма тиску, Прогноз погоди, Рівень комфорту, Фази місяця
ЖивленняІнше


Характеристики:
• Дисплей: 3.6 “LCD дисплей зі світлодіодним підсвічуванням (від блоку живлення підсвічування горітиме постійно, без – до 7 секунд після натискання);

• Годинники: формат годин 12/24;

• Календар: 2001-2099 роки;

• Будильник

• Термометр: 0 ~ + 50 ° C / 32 ~ 122 ° F;

• Гігрометр: 20% RH ~ 99% RH;

• Показує комфортність: волого, комфортно, сухо в залежності від значення вологості і температури;

• Пам’ять: Max / Min показників температури і вологості повітря;

• Метеостанция: відображає майбутню погоду з зображенням сонячної, частково сонячної, хмарної або дощової погоди;

• LED-проектор, обертання проектора на 180 градусів, проекція часу на будь-яку площину червоним кольором (функція постійної проекції часу відсутня);

• Харчування: 2 батарейки типу AAA, від блоку живлення 1.5 V (в комплект не входять), блок живлення підходить від будь-якої зарядки мобільника до 5V, роз’єм 2,5 мм;

• Колір чорний;

• Матеріал: пластик;

• Розмір: 15 x 11 x 2,5 сm